Uw product met intellectueel eigendom exporteren

U gaat een buitenlandse markt op met een nieuw product dat beschermd is door bijvoorbeeld een octrooi, merk of het auteursrecht. Houd er dan rekening mee dat de rechten voor het intellectueel eigendom (IE-rechten) per land kunnen verschillen. Misschien moet u uw rechten uitbreiden. En misschien is er in een ander land al een octrooi voor uw product gegeven.

Onderzoek hoe u uw IE-rechten kunt uitbreiden

Check op tijd de mogelijkheden om uw IE-rechten uit te breiden in het buitenland. Er zijn bijvoorbeeld internationale procedures voor het aanvragen van octrooien (ofwel patenten) en voor het beschermen van merken en modellen. Onderzoek van tevoren of het zinvol is om uw productinnovatie te beschermen in andere landen. Denk ook aan de producteisen en wetgeving per land

Hoeveel kost bescherming van intellectueel eigendom?

Uitbreiding van uw IE-rechten kost geld. Zowel de nationale als de internationale bureaus rekenen kosten voor de registratie. Met de Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model. In Nederland en in andere landen.

Raadpleeg de nationale IE-registers

Het kan zijn dat iemand in het buitenland al een IE-recht heeft op uw product, merk of model. Als u uw product dan daar op de markt brengt, pleegt u inbreuk op dat IE-recht. Raadpleeg daarom altijd eerst de nationale IE-registers voordat u uw product internationaal op de markt brengt. Voor octrooien kijkt u in de internationale octrooidatabank Espacenet en in de nationale octrooiregisters. Voor merken raadpleegt u de database TMview en voor modellen DesignView.

Bescherm uw IE voor heel Europa

U kunt een octrooi aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk: een Europees octrooi. Als dat octrooi is verleend, moet u het laten registreren in de landen waar u het octrooi wilt hebben. U betaalt dan per land jaarlijks kosten om uw octrooi te behouden. Dat geldt niet voor merkenrechten en modelrechten: die kunt u vaak wel in één keer voor de hele Europese Unie registreren.

Bepaal hoe u exporteert

Er zijn 2 manieren om uw product met intellectueel eigendom te exporteren. U kunt het product zelf exporteren. Of u kunt aan een buitenlandse partij een licentie geven voor uw product. Met deze licentie geeft u een ander toestemming om uw uitvinding te maken en/of te verkopen op de lokale markt. Zo verdient u geld aan buitenlandse markten die u zelf niet kunt of wilt betreden. Maak wel goede afspraken over bijvoorbeeld de vergoeding en leg die vast in een licentieovereenkomst

Let op Europese uitputting

In een land waar u een intellectueel eigendomsrecht heeft, mag uw product niet zonder uw toestemming worden verhandeld of geproduceerd. Maar heeft u uw product ergens op de Europese markt gebracht? Of heeft een ander dat met uw toestemming gedaan? Dan mag het daarna binnen Europa vrij worden doorverkocht. Ook naar landen waar u het IE-recht heeft. Dit heet Europese uitputting en geldt voor alle IE-rechten.

Vind een licentienemer voor uw octrooi

Wilt u een licentienemer vinden voor uw octrooi? Dat kan door uw octrooi op te laten nemen in de databank van het Enterprise Europe Network (EEN). Dit netwerk gaat dan in meer dan 60 landen voor u op zoek naar mogelijke licentiepartijen. Ook kunt u in de verschillende octrooidatabanken aangeven dat u licenties wilt verlenen.

Schakel een deskundige in

Komt u er niet helemaal uit? De octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland geven u graag ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld hulp bij het zoeken naar octrooi-informatie, workshops, gesprekken en webinars. Voor vragen over de bescherming van uw merk of model kunt u terecht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP)

Gebruik de Wegwijzer Smart Industry

Ontwikkelt u een productinnovatie en heeft u internationale ambities? En maakt u daarbij gebruik van de nieuwste technologie en digitalisering? Dan biedt de overheid u diverse subsidies, financiële regelingen en ondersteuning. Check uw mogelijkheden met de Wegwijzer Smart Industry.


Meer informatie over dit onderwerp:

Deze informatie is geplaatst door

Dit artikel heeft betrekking op
Productinnovatie - intellectueel eigendom - IE-recht - IE - octrooi - patent -
Deze informatie is afkomstig van het samenwerkingsverband van de overheid: Ondernemersplein