Oproepkracht aannemen met nulurencontract

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst voor een oproepkracht. U roept uw werknemer dan alleen op als u werk heeft. Voor de gewerkte uren betaalt u loon. Deze afspraak moet op papier staan. Uw werknemer heeft recht op minimaal 3 uur loon per oproep. Ook al heeft u maar voor 1 uur werk op dat moment.

Ken de regels voor oproepkrachten met een nulurencontract

Bij een nulurencontract gelden net zoals bij andere arbeidscontracten wettelijke regels. Bijvoorbeeld voor:

 • de oproeptermijn
 • het recht op loon bij een afzegging
 • het recht op een contractaanbod van een aantal vaste uren na een oproepcontract van 12 maanden

Lees de algemene regels voor oproepkrachten.

Kies tussen een vast of tijdelijk nulurencontract

Ook bij een nulurencontract moet u kiezen tussen een vast of tijdelijk contract. Maar u maakt geen afspraak over het aantal uren dat de oproepkracht werkt. In beide gevallen moet u zich houden aan de regels rond arbeidscontracten. Bijvoorbeeld:

 • Na een vast of tijdelijk contract heeft uw oproepkracht recht op een transitievergoeding als u hem ontslaat.
 • Bij een vast contract geldt een opzegtermijn. En u kunt een proeftijd en een concurrentiebeding afspreken.
 • Voor een tijdelijk contract geldt een aanzegtermijn. U moet een maand voor het einde van het contract laten weten of u doorgaat met uw oproepkracht.
 • Een werknemer krijgt automatisch een vast contract na 3 opvolgende tijdelijke contracten of na 3 jaar tijdelijke contracten.

Houd u aan de arbeidsvoorwaarden

Een oproepkracht heeft recht op dezelfde goede arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers. Denk bijvoorbeeld aan salaris, verlofdagen en vakantiedagen. Uiteraard op basis van het aantal uren dat uw werknemer echt voor u heeft gewerkt.

Verlofuren en vakantiegeld bij een nulurencontract

 • Uw werknemer heeft geen vast aantal werkuren per week. Daarom wordt er vaak een percentage bepaald per gewerkt uur voor de opbouw van vakantie-uren. Dat percentage staat in een cao of legt u vast in het arbeidscontract.
 • Uw werknemer heeft recht op minimaal 8% vakantiegeld over het brutoloon van het afgelopen jaar. Heeft uw oproepkracht minder dan een jaar gewerkt? Dan gaat u uit van de gewerkte periode tot het moment dat u het vakantiegeld berekent.
 • Voor ouderschapsverlof berekent u 26 keer het aantal gewerkte uren per week. Maar in een nulurencontract staat niet hoeveel uur dat is. Ga dan uit van het gemiddelde aantal gewerkte uren per week in de afgelopen 3 maanden. Is dit geen goede periode vanwege een piek of dal in de werkzaamheden? Ga dan uit van een langere periode van bijvoorbeeld een jaar.

Betaal bij iedere oproep minimaal 3 uur

U moet uw oproepkracht minimaal 3 uur loon per oproep betalen. Dus ook als het maar voor 1 of 2 uur nodig was. Maar er zijn wel voorwaarden voor het uitbetalen van minimaal 3 uur:

 • U heeft gekozen voor een contract voor minder dan 15 uur per week en geen afspraken gemaakt over de werktijden.

OF

 • Er is sprake van een oproepovereenkomst.

Betaal na 6 maanden het loon altijd door

Voor oproepkrachten met een nulurencontract geldt de regel dat u loon moet doorbetalen als u geen werk voor uw werknemer heeft. Dat heet de loondoorbetalingsverplichting. Na 6 maanden moet u loon doorbetalen:

 • Als u geen of onvoldoende werk heeft en de reden is voor uw risico. Bijvoorbeeld omdat een klant een order afzegt.
 • Als u wel werk heeft maar uw werknemer niet oproept.
 • Als u uw werknemer wel oproept, maar deze niet aan het werk kan door iets dat onder uw eigen risico valt. Bijvoorbeeld doordat de apparatuur niet werkt.

In een cao kan staan dat de periode van 6 maanden wordt verlengd. Dit kan alleen als het om werkzaamheden gaat die incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. In dat geval heeft de oproepkracht recht op uitbetaling van de uren die hij is opgeroepen. Check de voorwaarden hiervoor in uw cao.

Betaal loon door bij ziekte

Als uw oproepkracht ziek wordt, moet u ook het loon doorbetalen. Maar dit hoeft alleen als dat gebeurt tijdens een oproep. En alleen voor de uren van de oproep. U moet minstens 70% van het minimumloon betalen. Meer over loondoorbetaling bij ziekte van oproepkrachten.

Bewaak het aantal uren dat uw oproepkracht voor u werkt

Als uw oproepkracht structureel overwerkt, kan hij het arbeidscontract laten aanpassen. Hij doet dan een beroep op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Daarbij geldt dat het aantal uren dat de oproepkracht gemiddeld per maand werkte in de afgelopen 3 maanden.

Hij mag dan van u eisen dat u zijn nulurencontract omzet naar een contract met een hoger vast aantal uren per week. Wilt u dat niet? Dan moet u kunnen aantonen dat het hier om iets tijdelijks ging. Bijvoorbeeld met schriftelijke afspraken, of een dienstrooster waaruit blijkt dat het om een piekperiode gaat.

Hou rekening met de opzegtermijn bij een nulurencontract

De opzegtermijn voor de werknemer bij een nulurencontract is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Als in uw cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. Uw werknemer kan een nulurencontract alleen tussentijds opzeggen als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Werken zonder contract

Let op! Als u een werknemer zonder een schriftelijk contract voor u laat werken, dan hebt u automatisch een mondelinge arbeidsovereenkomst. Bovendien bent u wettelijk verplicht 1 maand nadat uw werknemer is begonnen een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. Bedenk dat sommige afspraken alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn bevestigd. Daarom geven de meeste werkgevers de voorkeur aan een contract.

Feiten en cijfers: hoeveel oproepkrachten zijn er werkzaam?

De grafiek toont het aantal personen dat werkzaam was als oproepkracht.